• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570
  Tìm kiếm
  Loại bài viết
  Phân loại
  Bài viết
  Bài 1: Hiểu thế nào về thương hiệu quốc gia?
          Gần đây, có nhiều bài báo bàn về việc xây dựng thương hiệu quốc gia, chủ yếu liên quan đến Chương trình Thương hiệu quốc gia của Việt Nam, ...
  Bài 2: Hiểu thế nào về thương hiệu quốc gia?
  Bàn về việc xây dựng thương hiệu quốc gia, trong bài 1, tác giả đã đề cập đến hai nội dung: Có thương hiệu quốc gia hay không?  và Thương hiệu quốc ...

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info