Tập thơ NGẠO
Tập thơ "Ngạo" của Nguyễn Thành Trung do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013. Tập thơ gồm bốn phần: Phần I - Ma, Phần II - Đạo, Phần III - Người và Phần IV - Gia đình. 
Thương hiệu với nhà quản lý
Vấn đề thương hiệu đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang ngày càng sâu rộng như hiện nay. Thương hiệu không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ